Bên mặt hồ Como bàng bạc chớm thu, người đàn ông Robb Report trở nên lãng...