Tudor khánh thành nhà máy mới tại Le Locle – Bước khởi đầu cho kỷ nguyên mới